Vedtægter


NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Foreningens navn er NyraadNet.

§ 2

Hjemstedet er Nyråd, 4760 Vordingborg.

FORMÅL OG INTERESSEOMRÅDE

§ 3

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg (efterfølgende benævnt anlæg) med henblik på at udbyde til medlemmerne:
Danske og udenlandske fjernsynsprogrammer.
Danske og udenlandske radioprogrammer.
Bredbånd, IP-telefoni og anden datatransmission.
Andre serviceydelser, som kan tilbydes over anlægget.
Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænsede aftaler med tredjemand.
Foreningen vil sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.

§ 4

Foreningen dækker Nyråd by og lokalområdet. Foreningen udbyder jævnfør § 3, stk. 1, hvor det er økonomisk forsvarligt.

TILSLUTNING OG MEDLEMSKAB

§ 5

Enhver i foreningens etablerede forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens anlæg mod at betale tilslutningsomkostninger fastsat af bestyrelsen jævnfør § 28, stk. 1. Det er dog en forudsætning, at tilslutning umiddelbart kan finde sted uden væsentlig udbygning af anlægget.
I modsat fald undersøger bestyrelsen mulighederne for nødvendig udbygning, idet udgifter til udvidelsen af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen fortrinsvis betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.
Ved tilslutning i forbindelse med udstykninger (kommunale/private) af nye områder skal udgifter til udbygning af anlægget, så vidt det er muligt, betales af den pågældende udstykning under behørig hensyntagen til udefra kommende konkurrence og forventet økonomi ved etablering og drift af den aktuelle udstykning, jævnfør § 28, stk. 1.
Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke ejendommen tilsluttet kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.
Såfremt der er mere end en lejlighed i en ejendom, betragtes hver lejlighed som en husstand, som kræver tilslutning.
Institutioner og lignende kan tilsluttes efter nærmere aftale med bestyrelsen.

§ 6

Enhver, som har betalt aktuelle tilslutnings­omkostninger, og som er tilsluttet foreningens anlæg, er medlem af foreningen.
For såvel lejere og andelshavere gælder, at den enkelte leje-/andelsbolig anses for en husstand.
Ved salg af bolig samt ved fraflytning af lejlighed overgår medlemsretten og dermed medlemmets forpligtelse automatisk til de nye ejer(e)/lejer(e) uden, at de (der) skal betale fornyet indmeldelsesgebyr.

KONTINGENT OG ANDRE ÅRLIGE BETALINGER

§ 7

Der opkræves hos medlemmerne kontingent til dækning af omkostningerne ved foreningens drift, vedligeholdelse af anlægget og opsparing til forventet teknisk udvikling.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det igangværende regnskabsår.
Medlemmer skal minimum tilsluttes første programpakke eller bredbånd.

§ 8

Udover kontingent betales tillige Copydan/KODA og evt. programafgifter samt for medlemmets valg af andre ydelser fra foreningen.
Kontingent, Copydan/KODA og evt. programafgifter betales forholdsmæssigt for det kalenderår, hvor indmeldelse finder sted.
Ved udmeldelse i løbet af kalenderåret tilbagebetales for meget betalt kontingent samt programafgifter for grundpakken.
Betaling for udbud, som ydes direkte af en leverandør jævnfør § 3, opkræves af denne hos medlemmet.
Bestyrelsen fastsætter gebyr for skift mellem programpakkerne, afbrydelse og tilkobling af signal, samt andre ydelser, som ikke fastlægges af generalforsamlingen.

LEVERINGSBETINGELSER

§ 9

Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder udgifterne til udbedring af evt. skader, som påføres egne forbindelseskabler og første stik på ejendommen/lejligheden. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
Eventuelle beskadigelser skal straks meddeles til bestyrelsen.

§ 10

Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse er tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

UDMELDELSE

§ 11

Ethvert medlem kan skriftligt udmelde sig af foreningen med et kvartals varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse senest 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december har således virkning fra udgangen af det efterfølgende kvartal. Ved udmeldelse betaler medlemmet for afbrydelse af signalet. Medlemmet er ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue.
Såfremt det pågældende tidligere medlem på ny ønsker at blive medlem, eller hvis ny ejer/lejer ønsker at blive medlem betales for tilkobling af signalet.
Nye ejer(e)/lejer(e) skal alene betale kontingent, Copydan/KODA, evt. programafgifter samt evt. egne valgte andre ydelser.

GENERALFORSAMLING

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 13

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets udløb inden udgangen af november måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 (enogtyve) dages varsel i mindst en lokal avis/ugeavis eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Indkaldelsen oplyses på hjemmesiden og eventuelt infokanalen. Indkaldelsen skal angive dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen. Forinden generalforsamlingen informeres medlemmerne om den endelige dagsorden med valg, indkomne forslag fra medlemmer, bestyrelsens forslag samt nøgletal fra regnskabet og budgettet for kommende år. Informationen kan ske skriftlig til medlemmerne og/eller på hjemmesiden og informationskanalen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende år
Aflæggelse af årsrapport fra ekstern revisor for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det igangværende regnskabsår
Fastsættelse af genåbningsgebyr (ved lukning pga. restance)
Indkomne forslag
Valg af
Bestyrelsesmedlemmer
En bestyrelsessuppleant
Valg af
En revisor
En revisorsuppleant
Eventuelt

Indkomne forslag til behandling skal fremsættes skriftligt med navn, adresse og underskrift og være formanden i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen. Fristen for indsendelse af forslag bekendtgøres senest samtidig med indkaldelsen og på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen jævnfør § 13 stk. 2. og 3. Valg til bestyrelse og revisor gælder for 2 (to) år og valg af suppleanter gælder for 1 (et) år.
Efter generalforsamlingen informeres medlemmerne om de vedtagne beslutninger. Informationen kan ske skriftlig til medlemmerne og/eller på hjemmesiden og informationskanalen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 20 % af medlemmerne skriftligt til formanden og med angivelse af dagsorden kræver dette.
Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst 8 (otte) dage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) dage efter, at en sådan bestyrelses beslutning er truffet eller begæring er modtaget.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære generalforsamling jævnfør § 13 stk. 2. og 3.

AFSTEMNINGSREGLER

§ 15

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne jævnfør §§ 29 og 30.
Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog bortset fra § 30. Medlemmer i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand eller en institution tæller for et medlem og har således én stemme.
Ægtefælle/samlever og ledelsen af institutionen er berettiget til at udøve stemmeretten.
Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes referat over generalforsamlingen.

LEDELSE

§ 16

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens daglige drift og i overensstemmelse med beslutninger fra generalforsamlingerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsomkostningen og gebyret for pakkeskift, lukning og åbning.
Der kan ydes honorar og godtgørelser til bestyrelsen. Ydelserne skal fremgå af budgettet, og fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal sikre at:
Foreningen har en bestyrelsesansvarsforsikring.
Foreningen har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
Bestyrelsen kan forelægge generalforsamlingen et rådighedsbeløb til bestyrelsen for nødvendige investeringer og eventuelt udvidelse af anlægget.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen fastsætter suppleantens deltagelse i møder m.v.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 17

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden og/eller næstformanden.

HÆFTELSE

§ 18

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens anlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI

§ 19

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingent og genåbningsgebyr (ved lukning pga. restance).
Programafgifterne er afhængige af medlemmets valg af programpakke og andre ydelser fra foreningen.
Bestyrelsen fastlægger forfaldstidspunkt og kassereren sørger for rettidig opkrævning.
Regnskabet udarbejdes af en registreret/statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg.
Regnskabet gennemgås tillige af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, der er på valg hvert andet år.
Bestyrelsen forvalter foreningens formue bedst muligt.
Udtræk fra konti i pengeinstitutter kan kun ske ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være kassereren og den anden skal være formanden og ved dennes fravær næstformand.

RESTANCER

§ 20

Hvis ét medlem efter påkrav ikke har indbetalt skyldigt kontingent og eventuelle andre skyldige beløb til foreningen, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde og eventuelt overgive sagen til inkasso.
Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder genåbningsgebyret ved en senere gentilslutning til anlægget.

EJERSKAB

§ 21

Anlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med fordelerboksen, hvorfra stikledningen udgår til medlemmet.

FRAFLYTNING

§ 22

Ved fraflytning eller ejerskifte indtræder de(n) nye beboer(e)/ejer(e) som medlem.
Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jævnfør § 21, da tilslutningen vedrører boligen/institutionen.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL

§ 23

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes vedlige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 24

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jævnfør § 21.
Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder andre husstande til bredbåndsanlægget.

§ 25

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele.

§ 26

Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte tilslutning.
Bestyrelsen og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til foreningens installationer.

TEKNISK INSTALLATION

§ 27

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer de(n), der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSER

§ 28

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på sigt, under hensyntagen til udefra kommende konkurrence, er økonomisk forsvarlig.
Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rådighedsbeløb (§ 16 stk. 8), som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 3 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Samarbejde eller sammenlægning af anlægget med et bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning (TV, radio, internet, IP-telefoni og andre ydelser) med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 29

Nærværende vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for ændringen.

OPHØR AF FORENINGEN

§ 30

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Beslutningen skal behandles på en generalforsamling.
Nedlæggelse kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og 2/3 af de stemmeberettigede er for nedlæggelsen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) dage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for nedlæggelsen. På den nye ekstraordinære generalforsamling kan nedlæggelsen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, tildeles almennyttige formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning. Afgørelsen sker ved simpelt stemmeflertal.
Der vælges blandt medlemmerne et likvidationsudvalg på 5 personer til at forestå nedlæggelsen.

FORTOLKNING

§ 31

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling og/eller via informationskanalen og hjemmesiden.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 2021.


Bestyrelsen:

Carsten Pedersen

Kim Christiansen

Henrik Nygaard

Leif Pedersen

Otto Nygaard


Dirigent:

Ove Møller Nielsen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Kontakt YouSee

Kontakt YouSee: kundeservice.yousee.dk eller på 7070 4040

• Support til opsætning internet, mobil, TV og fastnet produkter samt fejlmelding
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Weekend og helligdage: 09.00-18.00
• Salg og regninger: Mandag - torsdag: 08.00-16.00 Fredag: 08.00-15.00
• Sociale medier (SoMe): Mandag - torsdag: 08.00-23.00 Weekend og helligdage: 12.00-22.00
• Ring mig op service: (Indtast kontaktdata + spørgsmål): https://salg.yousee.dk/rmo/service-kontakt

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Hverdage: 8:00 - 18:00
Weekend og helligdage: 09.00-18.00